โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ทพญ.ธาริณี พนมเริงศักดิ์ Tharinee Phanomroengsak

About Me:

Education:

Year Degree Institute
2543 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต - D.D.S., Faculty of Dentistry จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Chulalongkorn University
2552 ทันตกรรมสำหรับเด็ก - Pediatric dentistry คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Faculty of dentistry Chulalongkorn University

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
mon 9:00am - 4:00pm คลินิกทันตกรรม
tue 9:00am - 12:00pm คลินิกทันตกรรม
wed 9:00am - 4:00pm คลินิกทันตกรรม
thu 1:00pm - 4:00pm คลินิกทันตกรรม
fri 9:00am - 12:00pm คลินิกทันตกรรม