โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

Select A Doctor

Lorem Ipsum has been standard daand scrambled.

ณหทัย จงประสิทธิ์กุล Nahatai Jongprasitkul

ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ

M.D., Faculty of Medicine

ณัฐวุธ ศาสตรวาหา Nattawut sastravaha

ฝ่ายศัลยกรรมกระดูกและข้อ

M.D of Medicine

ยศวีร์ พรมีไชย Yodsawee Pornmeechai

ฝ่ายศัลยกรรมกระดูกและข้อ

M.D of Medicine

เอกลักษณ์ ช่อไสว Ekaluck Chorsawai

ฝ่ายศัลยกรรม - General Surgery

M.D., Faculty of Medicine

วุฒิชัย เพิ่มศิริวาณิชย์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู Physical Medicine and Rehabilitation (PM&R)

M.D., Faculty of Medicine

มนัสพร อติกานต์กุล

พยาธิวิทยากายวิภาค

M.D., Faculty of Medicine

เทวินทร์ อติกานต์กุล

พยาธิวิทยากายวิภาค

M.D., Faculty of Medicine

จารุวรรณ นิสากรเสน

พยาธิวิทยากายวิภาค

M.D., Faculty of Medicine

วรงค์ สิทธิศรัณย์กุล

จิตเวชศาสตร์ Psychiatry

M.D., Faculty of Medicine

ริชาพรรณ ชูแกล้ว

จิตเวชศาสตร์ Psychiatry

M.D., Faculty of Medicine

ณัฐธยาน์ สุนทรชูพิสิฐ

จิตเวชศาสตร์ Psychiatry

M.D., Faculty of Medicine

พิมพ์พร สุขเสถียร Pimporn Suksathien

ฝ่ายจิตเวช

M.D., Faculty of Medicine

พิชญ์สิรี บุนนาค

รังสีวิทยาวินิจฉัย Diagnostic radiology

M.D., Faculty of Medicine

ภูดิท โพธิรักษ์วุฒิกุล

รังสีวิทยาทั่วไป - รังสีร่วมรักษาของลำตัว General radiology - Body interventional radiology

M.D., Faculty of Medicine

พัชรี หงษ์สมาทิพย์

รังสีวิทยาวินิจฉัย - ภาพวินิจฉัยขั้นสูง Diagnostic radiology - Advanced Body Imaging

M.D., Faculty of Medicine

ธนชาต พิกุลหอม

รังสีวิทยาวินิจฉัย - ภาพวินิจฉัยขั้นสูง Diagnostic radiology

M.D., Faculty of Medicine

พญ.ธนัฏฐา อินทรารักษ์

รังสีวิทยาวินิจฉัย - ภาพวินิจฉัยขั้นสูง Diagnostic radiology

M.D., Faculty of Medicine

พญ.นภาพร รุจิรามงคลชัย

รังสีวิทยาวินิจฉัย - ภาพวินิจฉัยขั้นสูง Diagnostic radiology - Advanced Body Imaging

M.D., Faculty of Medicine

พญ.วรัชญา สวัสดีมงคล

รังสีวิทยาวินิจฉัย Diagnostic radiology

M.D., Faculty of Medicine

พญ.ธัชวีร์ คงสาหร่าย Thachawee Chongkriengkrai

กุมารเวชกรรม

M.D., Faculty of Medicine

แพทย์หญิงสรารัตน์ ตันติปูชิตานนท์

กุมารเวชกรรม - กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ Pediatrics - Pediatric pulmonologist

M.D., Faculty of Medicine

พญ.ลักษณัย ปฏิบัติ

กุมารเวชกรรม - กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ Pediatrics - Pediatric pulmonologist

M.D., Faculty of Medicine

พญ.สุจิตรา วุฒิเจริญกิจ

กุมารเวชกรรม - พัฒนาการและพฤติกรรม Pediatrics - Developmental and Behavioral Pediatrics

M.D., Faculty of Medicine

นพ.เอกรินทร์ โปรเทียรณ์

กุมารเวชกรรม Pediatrics

M.D., Faculty of Medicine

พญ.ภัทนี อิศรางกูร ณ อยุธยา

กุมารเวชกรรม - กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด Pediatrics - Pediatric Allergist

M.D., Faculty of Medicine

นพ.ชาลี จุฬาพรศิริ

กุมารเวชกรรม - กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด Pediatrics - Pediatric Allergist

M.D., Faculty of Medicine

พญ.วรลักษณ์ สุติรัตนชัย

กุมารเวชกรรม - กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด Pediatrics - Pediatric Allergist

M.D., Faculty of Medicine

พญ.วราพร พรมีไชย

กุมารเวชกรรม

M.D., Faculty of Medicine

พญ.ปัญจพร เกียรติกุลกำจร

กุมารเวชกรรม

M.D., Faculty of Medicine

นพ.เอกชัย ประเดิมดุษฎีพร

กุมารเวชกรรม

M.D., Faculty of Medicine

นพ.ธัญฤทธิ์ วัฒนะ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

M.D., Faculty of Medicine

พญ.จิราภรณ์ ตั้งกฤษณขจร

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

M.D., Faculty of Medicine

พญ.กรกมล โกฉัยพัฒน์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

M.D., Faculty of Medicine

นพ.ชาลา ลาภรัตนากุล Chala Laprattanakul

เวชกรรมฟื้นฟู ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ

M.D., Faculty of Medicine

พญ.เจน อารีจันทวัฒน์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

M.D., Faculty of Medicine

นพ.วีรภัทร ฟูเจริญไพบูลย์ Veeraphat Phoocharoenpaiboon

ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผุ้สูงอายุ

M.D., Faculty of Medicine

นพ.ธนัช จงเกรียงไกร

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

M.D., Faculty of Medicine

พญ.กุลยา วีระโสภณ Kullaya Weerasopone

ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ

M.D., Faculty of Medicine

นพ.ชัชวาล วัตนะกุล

อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว

M.D., Faculty of Medicine

แพทย์หญิงอารยา ปริยัติดุลภาค

วิสัญญีวิทยา

M.D., Faculty of Medicine

นายแพทย์อดุลย์ ปริยัติดุลภาค

วิสัญญีวิทยา

M.D., Faculty of Medicine

พญ.โสภิตนภา ธนสิทธิบูรณ์

วิสัญญีวิทยา

M.D., Faculty of Medicine

นพ.การุณย์ เตชะพิเชฐวนิช

วิสัญญีวิทยา

M.D., Faculty of Medicine

พญ.อรศิริ สามัญตระกูล

วิสัญญีวิทยา

M.D., Faculty of Medicine

ทพญ.วรรษมน สนใจธรรม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - วิทยาเอ็นโดดอนท์

M.D., Faculty of Medicine

ทพญ.กรกนก วุฒิเจริญกิจ

วุฒิบัตร - ทันตกรรมทั่วไป

M.D., Faculty of Medicine

ทพ.ภูรินทร์ พุกกะวรรณะ

ฝ่ายทันตกรรม

D.D.S., Faculty of Dentistry

ทพญ.ณัฐณิชา ปริยัติดุลภาค Natnicha Pariyatdulapak

ฝ่ายทันตกรรม

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต - D.D.S., Faculty of Dentistry

ทพ.สรพล ติยะพงษ์ประพันธ์

ฝ่ายทันตกรรม

D.D.S., Faculty of Dentistry

ทพญ.กนกรัตน์ เศรษฐสถิตย์

ฝ่ายทันตกรรม

D.D.S., Faculty of Dentistry

ทพญ.พิชามญช์ พรหมมาศ

ฝ่ายทันตกรรม

D.D.S., Faculty of Dentistry

ทพญ.ชนิกานต์ ชาญชนะโยธิน

ฝ่ายทันตกรรม

D.D.S., Faculty of Dentistry

ทพญ.ทัชฌา ชัยตระกูลทอง

ฝ่ายทันตกรรม

D.D.S., Faculty of Dentistry

ทพญ.ชุติมา นวศรี

ฝ่ายทันตกรรม

D.D.S., Faculty of Dentistry

ทพญ.มินตรา วุฒิคุณ Mintra Wutikhun

ฝ่ายทันตกรรม

D.D.S., Faculty of Dentistry

ทพญ.รติมา จิมากร

ฝ่ายทันตกรรม

D.D.S., Faculty of Dentistry

ทพ.ศักดิ์ชัย วยากรณวิจิตร

ฝ่ายทันตกรรม

D.D.S., Faculty of Dentistry

ทพ.เควิน จิมากร Kevin Jimarkon

ฝ่ายทันตกรรม

D.D.S., Faculty of Dentistry

พญ.กีรติยา กาญจนอุทัยศิริ

ฝ่ายผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ

M.D., Faculty of Medicine

พญ.อิศราวดี รักพวก

ฝ่ายผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ

M.D., Faculty of Medicine

พญ.อรณิชา ขจรบุญ

ฝ่ายผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ

M.D., Faculty of Medicine

พญ.จารุมณฑ์ ชิโณรโส Jarumon Chinoraso

ฝ่ายผู้ป่วยนอก

M.D., Faculty of Medicine

นพ.พชรพล ผลิตวานนท์

ฝ่ายผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ

M.D., Faculty of Medicine

นพ.ศุภกิจ เวชพานิช

ฝ่ายผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ

M.D., Faculty of Medicine

นพ.ณรงค์ จงอร่ามเรือง Narong Jongaramrueng

ฝ่ายผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ (Emergency)

M.D., Faculty of Medicine

พญ.กรวิกา จิระตุลธร

เวชศาสตร์ครอบครัว

M.D., Faculty of Medicine

นพ.ธีรเมธ วีระวานิช Teeramet Veeravanich

ฝ่ายผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ

M.D., Faculty of Medicine

พญ.สิริมา เจริญพักตร์

ฝ่ายผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ

M.D., Faculty of Medicine

พญ.จีรภา กาญจนาพงศ์กุล Jeerapa Kanchanapongkul

ฝ่ายผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ

M.D., Faculty of Medicine

พญ.สุพิชญา วิฑูรย์พนากุล

ฝ่ายผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ

M.D., Faculty of Medicine

นพ.จารุพงษ์ พรหมวิทักษ์

ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ

M.D., Faculty of Medicine

พญ.อรสิริณ กิจดาวรุ่ง Ornsirin Kijdaoroong

ฝ่ายจักษุ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์

M.D., Faculty of Medicine

นพ.ชยวิญญ์ ขจิตตานนท์ JAYAWIN KAJITTANON

ฝ่ายจักษุ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์

M.D., Faculty of Medicine

พญ.นีรุชา วิชัยบุญ Neerucha Vichaiboon

ฝ่ายจักษุ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์

M.D of Medicine

พญ.สุกัญญา วราธนสิน Sukanya Warathanasin

ฝ่ายจักษุ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์

M.D., Faculty of Medicine

พญ.ศลิษา เกสรา Salisa ketsara

ฝ่ายกุมารเวชกรรม

M.D., Faculty of Medicine

พญ.เหมือนนภา ลิ้มโสภาธรรม MUEANNAPA LIMSOPATHAM

ฝ่ายสูติ - นรีเวชกรรม

M.D., Faculty of Medicine

นพ.พิศิฐ อิสรชีววัฒน์

ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สุงอายุ

M.D., Faculty of Medicine

นพ.กานน ลิ้มอุดมพร Kanon Limudomporn

ฝ่ายศัลยกรรมกระดูกและข้อ

M.D., Faculty of Medicine

นพ.ธนรัชต์ เหมพงศ์พันธุ์ Tanarat hempongphan

ฝ่ายศัลยกรรมกระดูกและข้อ

M.D., Faculty of Medicine

นพ.สุรพล อธิประยูร Surapon Atiprayoon

ออร์โธปิดิกส์

M.D., Faculty of Medicine

นพ.ศรัณย์ จิระมงคล Saran Chiramongkol

ฝ่ายศัลยศาสตร์

M.D., Faculty of Medicine

นพ.สุภาสชิน แจ่มจิตรตรง Supaschin Jamjittrong

ฝ่ายศัลยกรรม

M.D., Faculty of Medicine

นพ.ชวพล งอกงาม Chavapon Ngokngarm

ฝ่ายอายุกรรม

M.D., Faculty of Medicine

พญ.พัชรินทร์ ปรีชานนท์ Patcharin Prechanond

ฝ่ายอายุกรรม: ตจวิทยา-ตจศัลยศาสตร์ (Dermatology - Dermatosurgery)

M.D., Faculty of Medicine

นพ.ธนัตถ์ อัศวิษณุ Tanat Asavisanu

ฝ่ายอายุกรรม

M.D., Faculty of Medicine

นพ.กมล พจนมงคลกิจ Kamol phojanamongkolkij

ฝ่ายอายุกรรม

M.D of Medicine

พญ.ธีรารัตน์ ฉันทชล Teerarat Shanthachol

ฝ่ายอายุรกรรม

M.D., Faculty of Medicine

พญ.ธนรัตน์ ศุภศิริ

Diabetes

BDS, FCPS (Hons), PhD (Japan)

นพ.อภิวุฒิ เกิดดอนแฝก

ฝ่ายอายุกรรม

BDS, FCPS (Hons), PhD (Japan)

พญ.กนกรัตน์ ขจรไชยกูล Kanokrat Khajornchaiyakul

ฝ่ายอายุกรรม

M.D., Faculty of Medicine

Need a Doctor for Check-up?

just make an appointment & you're done!