โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ฝ่ายผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ