โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ผู้ป่วยใน

ผู้ป่วยใน
2.1 หอผู้ป่วยทั่วไป
2.1.1 หอผู้ป่วยอายุรกรรมสามัญหญิง (มอ.4ญ) 22A
2.1.2 หอผู้ป่วยอายุรกรรมสามัญชาย (สก.4) 22B
2.1.3 หอผู้ป่วยอายุรกรรมสามัญชาย (สก.3ช) 22C
2.1.4 หอผู้ป่วยอายุรกรรมสามัญหญิง (สก.3ญ) 22D
2.1.5 chemotherapy ward (มธ.1/ศท.) 21D
2.1.6 หอผู้ป่วยศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูกและข้อสามัญชาย (บท.1) 19B
2.1.7 หอผู้ป่วยศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูกและข้อสามัญหญิง (บท.3) 19D
2.1.8 หอผู้ป่วยศัลกรรมสามัญชาย (บท.2) 19C
2.1.9 หอผู้ป่วยสูติกรรมสามัญ (มอ.3) 18A
2.1.10 หอผู้ป่วยนรีเวชกรรมและศัลยกรรมสามัญหญิง (มธ.2) 18B
2.1.11 หอผู้ป่วยกุมารเชกรรมสามัญ (มอ.4ก) 18D

2.2 หอผู้ป่วยพิเศษ
     2.2.1 หอผู้ป่วยพิเศษ (มอ.7) 26A
2.2.2 หอผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ (สว่าง) 26B
2.2.3 หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อพิเศษ (มธ.3) 25A
2.2.4 หอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ(สก.5) 25B
2.2.5 หอผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ(มอ.6) 24A
2.2.6 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมพิเศษ 24B
2.2.7 หอผู้ป่วยสูติกรรมพิเศษ (มอ.5) 23A
2.2.8 หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม พิเศษ 23B

2.3 ผู้ป่วยวิกฤต
2.3.1 หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม (MICU) 14A
2.3.2 CCU 14C
2.3.3 หอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม (PED- ICU) 13D
2.3.4 NICU 13C
2.3.5 S-ICU (11C)
2.3.6 หอผู้ป่วยไฟไหม้ น้ำร้อนลวก 14D