สมัครงาน

ใบสมัครงาน พร้อมวิธีส่ง (165 downloads)

ตำแหน่งพนักงานครัว ฝ่ายโภชนาการ ประกาศ ณ วันที่ 23 กย. 64 (44 downloads)

ตำแหน่งนักการภารโรง ฝ่ายเวชสารสนเทศ ประกาศ ณ 8 กย. 64 (49 downloads)

ตำแหน่งคนงานตึกผู้ป่วย ฝ่ายรังสีวิทยา ประกาศ ณ 1 กย. 64 (67 downloads)

ตำแหน่งพยาบาล ฝ่ายวิสัญญีวิทยา ประกาศ ณ 30 สค. 64 (47 downloads)

ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์ ประกาศ ณ 13 สค. 64 (111 downloads)

ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร ประกาศ ณ 9 กค. 64 (92 downloads)

ตำแหน่งพนักงานครัว ฝ่ายโภชนาการ ประกาศ ณ 23 มิย. 64 (31 downloads)

ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์ ประกาศ ณ 1 มิย. 64 (51 downloads)

ตำแหน่งคนงานทั่วไป ฝ่ายบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ 14 ธค. 63 (57 downloads)

ตำแหน่งพนักงานเปล ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ประกาศ ณ 15 ธค. 63 (32 downloads)

ตำแหน่งนักการภารโรง ฝ่ายบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ 15 ธค. 63 (24 downloads)

X