จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดตาพร้อมอุปกรณ์ (22 downloads)

เลื่อนประกาศจำหน่วยพัสดุชำรุดพัสดุเสื่อมคุณภาพและพัสดุหมดความจำเป็นใช้งานโดยวิธีขายทอดตลาด (220 downloads)

สอบราคาซื้อรถเข็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (29 downloads)

สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้ MDB(MAINDISTRIBUTION BOAD),DB(DISTRIBUTION BOARD) และหม้อแปลงไฟฟ้า หน่วยซ่อมบำรุง ตึกมหิดลอดุลยเดช อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โภชนาการ ตึกพระพันวัสสา และอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ (39 downloads)

ประกวดราคาจะซื้อจะขายอาหารสำหรับคนไข้ (41 downloads)

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สาย (31 downloads)

ประกวดราคาซื้อระบบจัดการข้อมูลภาพและข้อมูลผู้ป่วยโรคหัวใจ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (33 downloads)

สอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บ Log File (32 downloads)

ประกวดราคาซื้อระบบจัดการข้อมูลภาพและข้อมูลผู้ป่วยโรคหัวใจ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สอบราคาจ้างเดินสายOptical Lanที่ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตรอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์๑๕๐ปีพร้อมใช้งาน (35 downloads)

สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (42 downloads)

สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องสำรองข้อมูล (40 downloads)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนางานจ่ายกลางให้เป็นศูนย์จ่ายกลาง (58 downloads)

X