โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ฝ่ายจักษุ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์