โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                             นายแพทย์ประสงค์  บุญรังสิมันตุ์

                มะเร็งรังไข่เป็นมะเร็งของอวัยวะสืบพันธ์สตรีที่มักพบได้บ่อยเป็นอันดับสองรองลงมาจากมะเร็งปากมดลูก  แต่เป็นสาเหตุของการตายมากเป็นอันดับหนึ่งของมะเร็งอวัยวะสืบพันธ์สตรี  ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าผู้ป่วยมะเร็งรังไข่จะมาพบแพทย์ก็ต่อเมื่อมะเร็งได้ลุกลามมากขึ้น  ซึ่งในระยะเริ่มแรกมะเร็งรังไข่มักจะไม่มีอาการใดๆ  แสดง-ออกมา  และไม่มีวิธีการคัดกรองหามะเร็งรังไข่ตั้งแต่เริ่มแรกเหมือนมะเร็งปากมดลูก

                มะเร็งรังไข่นี้พบได้ทุกกลุ่มอายุ  ส่วนใหญ่ร้อยละ  60  ของมะเร็งรังไข่พบมากในช่วงอายุ  40-60  ปี  ซึ่งสาเหตุของมะเร็งรังไข่ยังไม่ทราบแน่ชัด  แต่ปัจจุบันที่เชื่อว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้อง  คือ

                1.เชื้อชาติและภูมิประเทศ  มะเร็งรังไข่มีอุบัติการณ์สูงในประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมสูง  เช่น  สหรัฐอเมริกา

                2.การตกไข่ที่ไม่เคยได้หยุดพัก  สตรีที่มีการตกไข่น้อย  เช่น  รับประทานยา-คุมกำเนิดจะพบอุบัติการณ์มะเร็งรังไข่ต่ำกว่า

                3.สารระคายเคืองต่อเยื่อบุช่องท้อง  เช่น  แอสเบสตอส  แป้งฝุ่น  (talc)

                4.ปัจจัยทางพันธุกรรม  ส่วนหนึ่งของมะเร็งรังไข่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์

                5.ยาเม็ดคุมกำเนิดที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งรังไข่

                6.จำนวนการตั้งครรภ์  การตั้งครรภ์จะป้องกันการเป็นมะเร็งรังไข่ได้  ซึ่งอาจสัมพันธ์กับการยับยั้งการตกไข่

                7.การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  สตรีที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีความเสี่ยงต่อมะเร็งรังไข่ลดลงเมื่อเทียบกับสตรีที่ไม่มีลูก  และสตรีที่มีลูกแต่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

                8.ปัจจัยทางอาหาร  การบริโภคไขมันและโปรตีนจากสัตว์ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับการเป็นมะเร็งรังไข่ 

อาการ

                มะเร็งรังไข่ในระยะเริ่มแรกมักไม่มีอาการผิดปกติใดๆ  ส่วนใหญ่ของผู้ป่วยที่มีอาการแล้วมักจะเป็นมะเร็งระยะที่  3  และ  4  ซึ่งมะเร็งได้แพร่กระจายไปมากแล้ว  อาการที่พบบ่อย  คือ

                1.ปวดท้อง  ท้องโตขึ้น  ท้องอืดแน่น  พบได้  50%  ของผู้ป่วย

                2.อาการจากก้อนไปเบียดอวัยวะข้างเคียง  เช่น  กดกระเพาะปัสสาวะทำให้ปัสสาวะบ่อย  กดลำไส้ใหญ่ทำให้มีอาการท้องผูกอึดอัดท้อง

                3.ถ้าก้อนโตมากถึง เซนติเมตร  ก็จะสามารถคลำได้ก้อนทางหน้าท้อง

การรักษา

                ในการรักษามะเร็งรังไข่นั้นจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค  อายุ  ความต้องการมีบุตร  การตรวจติดตามหลังการรักษา  ซึ่งการรักษาก็จะมีด้วยกันหลายวิธี  คือ

                1.การผ่าตัด

                2.การฉายรังสี

                3.เคมีบำบัด

                4.ใช้หลายวิธีร่วมกัน

การตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่

                การตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่  ในปัจจุบันวิธีที่ใช้ก็คือ  การตรวจภายในประจำปี  ส่วนการตรวจวิธีอื่นๆ  ที่จะช่วยการวินิจฉัย  ได้แก่

                –   การตรวจด้วยเครื่อง  Ultrasound

                –  การตรวจทางเซลล์วิทยา

                –  การตรวจหาระดับของสาร  CA – 125

……………………………………….