โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

โรคคันตา ภูมิแพ้ขึ้นตา

                                                                                                                                          นายแพทย์ชยวิญญ์  ขจิตตานนท์

                อาการคันตาอาจเกิดจากสาเหตุได้หลายสาเหตุด้วยกัน  อาจเกิดจากโรคต้อลม  ขนตาทิ่มตา  ฝุ่นผงเข้าตา  แต่ถ้าหากท่านมีอาการคันตาเป็นเวลานานเรื้อรัง เป็นๆ  หายๆ  สาเหตุสำคัญที่ท่านจะต้องตระหนักถึง  คือ  “ตัวท่านเป็นโรคภูมิแพ้ขึ้นตาหรือเปล่า?”

                โรคภูมิแพ้ทางตา  เป็นอุปสรรค  ปัญหาที่พบในประเทศเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่เป็นเด็ก  ซึ่งเป็นกลุ่มอายุที่พบได้มากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ  ถึงแม้ว่าโดยทั่วไปปัญหาหรืออุปสรรคทางโรคภูมิแพ้ทางตาอาจไม่ก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อการมองเห็นต่อผู้ที่เป็น  แต่ก็มักจะเป็นปัญหาที่น่ารำคาญ  และเกิดผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นและผู้อยู่รอบข้างใกล้ชิดเป็นอย่างยิ่ง

                อาการคันตาจากโรคภูมิแพ้มักจะมีอาการคันเป็นๆ  หายๆ  อาจสัมพันธ์กับการสัมผัสสิ่งที่ทำให้เกิดอาการแพ้  เช่น  ฝุ่น  เกสรดอกไม้  อาหารทะเล  ขนสัตว์ต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีประวัติเป็นโรคภูมิแพ้  หอบ  หืด  หรือในเด็กที่พ่อแม่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่  อาการที่ทางตาที่พบคือ  มีอาการคันตาทั้ง  2  ข้าง  ตาแดงเล็กน้อย  มีขี้ตาเหนียวๆ  ถ้าเป็นเด็กมักชอบขยี้ตาจนบางครั้งทำให้ตาขาวเป็นสีเหลืองหม่น  ขอบตามีสีคล้ำ  หากท่านสงสัยว่าอาจเป็นภูมิแพ้ขึ้นตา  ควรพาไปพบจักษุแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยที่แน่ชัด  เพื่อที่จะได้รับการรักษาที่ถูกต้องต่อไป

                ในการใช้ยารักษาโรคภูมิแพ้ขึ้นตามีหลายประเภท  อาจใช้ยาต้านฮีสตามีน  หยอดเฉพาะเมื่อมีอาการคันจะทำให้หายคัน  แต่เมื่อถูกสาระกระตุ้นก็จะมีอาการคันอีก  หรือใช้ยาลดความไวต่อสิ่งกระตุ้นก็จะช่วยลดความไวของอาการแพ้ได้  ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเป็นยารวมของลดความไวต่อสิ่งกระตุ้นและยาต้านฮีสตามีน  ซึ่งใช้เพียงวันละ  2  ครั้งเท่านั้น  ข้อสำคัญที่สุดผู้ที่เป็นควรหลีกเลี่ยงยากลุ่มสเตรียรอยด์  เพราะจะทำให้เกิดโรคต้อหินแทรกซ้อน  อาจจะทำให้ตาบอดได้

                ดวงตาเป็นส่วนสำคัญที่สุดผู้ที่เป็น  หรือผู้ที่ยังไม่เป็นควรจะถนอมรักษา  และป้องกันได้  ดังนี้:- 

                1.ถ้ามีอาการคันตาเป็นๆ  หายๆ  ควรปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง  แน่นอน

                2.พึงสังเกตหาสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการคันตาเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงจะช่วยทำให้อาการคันตาดีขึ้น  และควรหลีกเลี่ยงการขยี้ตา

หากขยี้มากจะทำให้อาการคันตาเป็นมากขึ้นดวงตาจะบอบช้ำ

                3.หากจะใช้ยาควรเลือกใช้ยาหยอดตาที่จักษุแพทย์เป็นผู้สั่งให้จะเป็นการดีกว่า  เพราะแพทย์จะคำนึงถึงความรุนแรง  ความถี่ของอาการคัน

ความถี่ของการใช้ยา  ตลอดจนผลข้างเคียง  และราคายา  เช่น  ยาในบางกลุ่มที่ใช้วันละ ครั้ง  จะสะดวกสำหรับเด็กในวัยเรียน  การให้ยาแก้แพ้ชนิดกินอาจจะทำให้เกิดอาการง่วงซึ่งไม่ควรใช้ในเวลากลางวัน  ยากลุ่มสเตรียรอยด์อาจทำให้เกิดโรคต้อหิน  และตาบอดได้

                4.หากในกรณีที่เป็นเด็ก  พ่อแม่หรือญาติควรให้ความช่วยเหลือดูแล  และการใช้ยาให้เด็กอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยซึ่งโดยทั่วๆ  ไป  แล้วอาการโรคภูมิแพ้ขึ้นตานั้นจะดีขึ้นเมื่อเด็กโตขึ้น

…………………………………….