สมัครงาน

1. ตำแหน่งคนงานทั่วไป ฝ่ายบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (14ธค.63)

2. ตำแหน่งนักการภารโรง ฝ่ายบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (15ธค.63)

3. ตำแหน่งพนักงานเปล ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ(15ธค.63)

4. ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์(1มิย.64)

5. ตำแหน่งพนักงานครัว ฝ่ายโภชนาการ(23มิย.64)

6. พนักงานห้องปฏิบัติการ ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร(9กค.64)

7. ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์(13สค.64)

8. ตำแหน่งพยาบาล ฝ่ายวิสัญญีวิทยา(30สค64)

9. ตำแหน่งคนงานตึกผู้ป่วย ฝ่ายรังสีวิทยา(1กย64)

 

X